www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Elektroniczna historia choroby
– kompletne i dostępne w każdej chwili akta przypadku

Cyfrowa historia choroby w Doxis

Oprócz ekspertyzy medycznej dobra opieka nad pacjentem wymaga również szeregu dokumentów dotyczących danej osoby i przypadku: konieczna jest znajomość kart informacyjnych, wyników i już podjętego leczenia. Chociaż obecnie niemal każdy szpital stosuje elektroniczne akta pacjenta, to w szpitalnych systemach informacyjnych (SSI) brakuje pełnej dokumentacji pacjenta. W dalszym ciągu akta pacjenta są prowadzone w formie papierowej albo nie są w pełni dostępne w postaci elektronicznej w SSI.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są tzw. nieustrukturyzowane dane mające postać dokumentów, obrazów i filmów, których zarządzanie i strukturyzowanie w SSI jest niemożliwe lub niewystarczająco możliwe. W praktyce prowadzi to do zmiany nośników danych! Oprócz elektronicznych akt pacjenta w SSI równolegle prowadzone są akta pacjenta w formie papierowej, w skład których wchodzą wyniki badań obrazowych, badań laboratoryjnych oraz karty informacyjne sporządzane przez lekarzy kierujących i lekarzy specjalistów. Do tego dochodzą jeszcze dokumenty wychodzące, jak np. karty informacyjne, które wymagają podpisu. Wszystko to aż „prosi się” o kompletne i zabezpieczone przed modyfikacją gromadzenie w archiwum pacjenta, które będzie można bezproblemowo zintegrować z danym szpitalnym systemem informacyjnym.

Jako bazujące na aktach rozwiązanie standardowe prowadzona w Doxis4 historia choroby umożliwia kompletne, ustrukturyzowane, multimedialne i zabezpieczone przed modyfikacją przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta oraz bezpośredni dostęp do niej z poziomu SSI – opcjonalnie za pośrednictwem klienta Doxis4 (internetowego lub dla Windows).

Historia choroby w Doxis4 dzieli się na akta pacjenta, które z kolei zawierają dowolne akta przypadku pacjenta. Akta przypadku zawierają niezależne od nośników i systemu zapisy dotyczące przyczyn, wywiadu oraz przebiegu pobytu zarchiwizowane w dowolnych rejestrach (karty informacyjne, wyniki itd.).

Lekarze odnoszą korzyści z bezpośredniej dostępności cyfrowej historii choroby Doxis4 w procesach klinicznych. Korzystając ze SSI w ciągu kilku sekund zyskują dostęp do potrzebnej w związku z leczeniem historii choroby. W ten sposób można uniknąć wielokrotnego wykonywania badań, które jest kosztowne, czasochłonne i obciążające dla pacjenta.

Dokumenty dostarczone przez pacjenta, jak np. karty informacyjne, wyniki itd. mogą zostać natychmiast zeskanowane i dodane do elektronicznej historii choroby. Dzięki przejmowaniu jednolitych struktur uprawnień z SSI wrażliwe dane pacjenta mogą zostać prawidłowo zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. 

Więcej na temat historii choroby w Doxis4

Zalety

 • Archiwizacja zabezpieczona przed modyfikacją
 • Multimedialne archiwum pacjenta (dane, dokumenty, obrazy, nagrania wideo)
 • Głęboka integracja z SSI, systemami RIS i PACS oraz procedurami obrazowania medycznego
 • Przejmowanie uprawnień bezpośrednio z SSI, opcjonalnie przez protokół LDAP
 • Jednolita platforma ECM umożliwia tworzenie obejmującego całą placówkę systemu zarządzania informacją i dokumentami

Doxis zapewnia dostępność wszystkich istotnych nieustrukturyzowanych danych

Doxis4 zapewnia dostępność nieustrukturyzowanych danych w szpitalu

Możliwości i zalety

 • Standardowa integracja z systemami SSI, RIS i PACS oraz procedurami obrazowania medycznego

  W przypadku integracji z systemami SSI, RIS i PACS oraz procedurami obrazowania medycznego Doxis4 stawia na obowiązujące na całym świecie standardy, takie jak HL7, DICOM, IHE, LDAP, SAP ArchiveLink, IHE XDS itd. Dzięki tym standardom interfejsów oraz już istniejącym platformom integracyjnym (serwer komunikacyjny HL7, Active Directory itd.) możliwe jest osiągnięcie trwale zabezpieczonej i wydajnej integracji. Elektroniczne akta przypadku i pacjenta w prowadzonej w Doxis4 historii choroby są wywoływane z danego systemu przez program zewnętrzny. SER dysponuje funkcją zarządzania interfejsem klinicznym, która udostępnia szereg standardowych interfejsów. W oparciu o tę technologię firma SER dokonała już integracji szeregu różnych szpitalnych systemów informacyjnych (SSI) i oferuje interfejsy do tego rodzaju rozwiązań od wszystkich wiodących producentów.

 • Kompletna, niezależna od nośników i systemu dokumentacja pacjenta

  Prowadzona w Doxis4 historia choroby zawiera kompletną, multimedialną i zabezpieczoną przed modyfikacją dokumentację pacjenta. Posiadając jednolitą strukturę rozwiązanie to oferuje stały i niezależny od systemu dostęp do kart informacyjnych, diagnoz, wyników badań, wyników laboratoryjnych, krzywych gorączkowych, zdjęć rentgenowskich, nagrań operacji itd.

 • Zabezpieczona przed modyfikacją archiwizacja i dokumentacja

  Historia choroby w Doxis4 umożliwia zabezpieczone przed modyfikacją, elektroniczne przechowywanie dokumentacji pacjenta. Funkcja zarządzania retencją pozwala na definiowanie okresów przechowywania i terminów usunięcia dla akt i dokumentów. W przypadku wszystkich akt i dokumentów funkcja dziennika inspekcji stale protokołuje, która osoba dodała, oglądała, modyfikowała lub usuwała dane informacje. Dzięki przejęciu struktur uprawnień z SSI lub z Active Directory (LDAP) użytkownik uzyskuje jednolitą i spójną koncepcję dostępu, która chroni wrażliwe dane przed niepożądanym dostępem.

 • Wielodostępność

  W przypadku dużych grup klinik lub właścicieli szpitali posiadających niezależne prawnie jednostki funkcja wielodostępności jest nieodzowna. Powoduje ona, że każdy samodzielny prawnie mandant posiada wgląd tylko w informacje o swoich pacjentach. Rozdzielność mandantów może zostać określona w koncepcji uprawnień oraz na drodze oddzielnego prowadzenia systemu i gromadzenia danych (baza danych i nośniki pamięci).

 • Dostęp w nagłych przypadkach

  W sytuacjach alarmowych Doxis4 umożliwia zabezpieczony dostęp do akt pacjenta i przypadku, nawet wtedy, gdy lekarz nie posiada uprawnień albo system uprawnień (SSI, Active Directory itp.) jest niedostępny. Dostęp jest starannie dokumentowany. Lekarz otrzymuje wskazówkę informującą o tym, że jego dostęp jest protokołowany i zostanie sprawdzony np. przez osobę zajmującą się ochroną danych w klinice.

 • Mechanizmy zabezpieczające i ochrona dostępu

  Oprócz koncepcji uprawnień wysoki stopień ochrony danych zapewniają osobista autoryzacja i uwierzytelnianie użytkownika oraz szyfrowanie SSL komunikacji na linii klient-serwer.

Przeskok z SSI

Akta pacjenta prowadzone w Doxis płynnie integrują się z dowolnym SSI. Podczas gdy SSI zawiera dokumentację aktualnego leczenia pacjenta, akta elektroniczne uzupełniają ją o już zakończone przypadki medyczne lub dokumenty pochodzące z systemów innych niż szpitalne. Możliwy jest dokładny przeskok z SSI do akt przypadku, do dokumentu lub opcjonalnie do akt pacjenta – pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień.

Test
Preview Lupe
Screen
Test
Preview Lupe
Screen

Kokpit informacyjny

Okładka akt oraz struktura rejestru akt przypadku udostępniają w jednolicie ustrukturyzowany, niezależny od systemu i multimedialny sposób wszystkie istotne informacje dotyczące pacjenta. 

Jednolita struktura rejestru

Elektroniczne akta przypadku dysponują jednolitą i swobodnie definiowaną strukturą rejestru, jak np. karty informacyjne, wyniki itd.

Test
Preview Lupe
Screen

Akta pacjenta w Doxis – informacje

Zarządzanie aktami pacjenta

 • Ustrukturyzowane zarządzanie dokumentami pacjenta dostępnymi w rozmaitych formatach i pochodzącymi z różnych źródeł w odniesieniu do leczenia pacjenta
 • Jednoznaczna identyfikacja oraz zwięzły przegląd wszystkich istotnych danych pacjenta widocznych na cyfrowej stronie tytułowej akt
 • Zróżnicowany system uprawnień (rejestr, folder, dokument) z możliwością przejmowania struktur uprawnień z SSI, AD itp.)
 • Niezależny od przypadku wgląd w akta pacjenta (karty informacyjne, wyniki itd.)
 • Zabezpieczony dostęp do historii choroby w Doxis4 w sytuacji alarmowej, np. gdy SSI jest niedostępny z powodu konserwacji, awarii itd.

Zarządzanie dokumentami pacjenta

 • Multimedialne archiwum pacjenta (dane, dokumenty, obrazy, nagrania wideo)
 • Zabezpieczony przed modyfikacją zapis dokumentów i akt zgodnie z określonymi prawnie okresami (PDF/PDF/A/TIFF itd.)
 • Przejmowanie wyników badań i obrazów z podsystemów
 • Zintegrowane funkcje DMS: archiwizacja akt (gromadzenie ręczne lub automatyczne), wyszukiwanie, opracowywanie, wersjonowanie, historia itd.
 • Logiczne przyporządkowanie dokumentów do wielu akt przypadków lub leczenia, bez redundancji
 • Przeglądarka obsługująca ponad 300 formatów
 • Wprowadzanie dokumentów papierowych dzięki w pełni zintegrowanemu oprogramowaniu skanującemu

Zarządzanie danymi pacjenta

 • Łączenie w elektronicznych aktach pacjenta różnorodnych obiektów informacyjnych pochodzących z różnych źródeł (np. z systemów SSI, RIS, PACS, PDMS, MPA oraz procedur obrazowania medycznego itd.)
 • Bezpieczeństwo dzięki autoryzacji i uwierzytelnianiu oraz szyfrowaniu SSL komunikacji na linii klient-serwer
 • Spójna ochrona dostępu dzięki przejmowaniu uprawnień z SSI, AD itp., wspierana przez własny system uprawnień Doxis4.
 • Międzynarodowy charakter dzięki dostępności wielu języków (obsługa Unicode)
 • Dokładne protokołowanie wszystkich dostępów do akt pacjenta