www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Sprawna architektura pakietu
Doxis4 iECM

Nowoczesna struktura Doxis4

Ugruntowanie sprawności działania w organizacji wymaga szczególnego skoncentrowania się na jej architekturze. Dotyczy to w szczególności zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM). Sprawność działania systemów IT jest tak ważna, gdyż rynki – napędzane globalizacją – ulegają szybkim zmianom w wyniku innowacji i zmiennych potrzeb klientów. Wraz z tymi przemianami zmianie ulegają także procesy i zastosowania biznesowe. Ma to wpływ na udostępniane w ramach procesów biznesowych treści oraz podstawowe struktury zarządzania.

W praktyce biznesowej często występują dojrzałe środowiska dysponujące szeregiem pojedynczych aplikacji, które – jeżeli w ogóle – komunikują się pomiędzy sobą za pośrednictwem interfejsów łączących bezpośrednio określone punkty. Im więcej typowych dla danej aplikacji interfejsów posiada przedsiębiorstwo, tym większa zależność od całości systemu, którego struktura staje się coraz mniej przejrzysta. Nie można już przewidywać skutków dokonywanych zmian w oparciu o wiedzę specjalistyczną i technologię. Wraz z upływem czasu wzrasta odporność aplikacji na zmiany. Najpóźniej w tym momencie następuje osiągnięcie stanu krytycznego dla przedsiębiorstwa, gdyż nie ma już możliwości wystarczającego i odpowiednio szybkiego spełniania wymagań rynku. W taki sposób systemy IT utrudniają działanie organizacji zamiast je wspierać.

Interakcja w ramach platformy i przedsiębiorstwa

Dynamika rynku wymaga, aby dawniej niezależne aplikacje do zarządzania dokumentami i archiwizacji coraz silniej współdziałały na poziomie logiki biznesowej w zakresie platformy i struktury przedsiębiorstwa. Celem Doxis4 jest zachodzące bez ograniczeń funkcjonalnych scalenie złożonych struktur heterogenicznego i silnie zróżnicowanego środowiska aplikacji DMS w oparciu o architekturę CSB Doxis4. Tego rodzaju globalny system ECM obsługuje procesy biznesowe obejmujące całe przedsiębiorstwo, a na płaszczyźnie operacyjnej dodatkowo oferuje działom i departamentom systemy zarządzania ich operacyjnymi procesami biznesowymi. Pozwala to na szybsze wprowadzenie nowych produktów i usług oraz na szybsze dostosowanie już istniejących rozwiązań do nowych wymagań. Skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów projektowania. Taka elastyczność jest szczególnie pomocna, gdy konieczne jest spełnienie nowych warunków regulacyjnych.

Infrastruktura optymalna pod względem zasobów i kosztów

Również w przypadku obszaru IT kompleksowy system ECM upraszcza pracę i zmniejsza koszty, ponieważ administrowania wymaga tylko jeden, a nie kilka systemów DMS w przedsiębiorstwie. Konsolidacja zarządzania informacją w oparciu o ECM powoduje zredukowanie infrastruktury do poziomu optymalnego pod względem zasobów i kosztów. Dokonując konsolidacji można odrzucić niepotrzebne obciążenie tymi funkcjami, które są rozrzucone po różnych aplikacjach i w związku z tym stanowią przeszkodę. W ten sposób można uniknąć nadmiernych mocy wytwórczych oraz obniżyć koszty działalności i procesów.

Wymagania operacyjne stawiane zarządzaniu dokumentami są różnorodne i zwiększają się w miarę upływu czasu. Doxis4 CSB umożliwia szybkie i łatwe wdrożenie oraz dostosowanie nowych lub zmodyfikowanych wymogów. Wdrożenie pakietu Doxis4 iECM obejmuje połączenie organizacyjne, strukturalne i techniczne. W związku z tym Doxis4 CSB dysponuje koncepcją elastycznych usług oraz uwzględnia logikę biznesową (architektura trójwarstwowa). Dodatkowo Doxis4 oferuje – inaczej, niż ma to miejsce przypadku oprogramowania pochodzącego z różnych rozwiązań ECM i od różnych producentów – mechanizmy umożliwiające interakcję między aplikacjami, względnie używanymi i udostępnianymi usługami. Możliwe jest „kreowanie” nowych aplikacji oraz dokonywanie zmian bez problemów związanych z interfejsami.

Więcej na temat sprawnej architektury

Sprawność działania systemów IT

 • znacząco przyczynia się do konkurencyjności nowoczesnych przedsiębiorstw
 • określa adaptowalność przetwarzania informacji, w szczególności pod względem szybko zwiększających się zasobów (użytkownicy, ilość danych itd.) i zmienionych wymagań funkcjonalnych

Architektura SOA pakietu Doxis4 iECM

Architektura SOA Doxis4

Czynniki wpływające na sprawność pakietu Doxis4 iECM

 • Zmniejszenie złożoności

  W przeciwieństwie do ugruntowanych, monolitycznych systemów zarządzania dokumentami, które są uciążliwe w utrzymaniu i modyfikacji, Doxis4 – jako jednolita platforma – oferuje maksymalną przejrzystość pod względem interakcji użytych komponentów, funkcji i treści.

 • Powiązania

  Pakiet Doxis4 iECM działa w sprawny sposób, gdyż umożliwia on dowolne powiązania techniczne pomiędzy usługami z pominięciem interfejsów oraz treściowe pomiędzy obiektami informacyjnymi. W taki sposób jedna technologia pozwala na realizację różnorodnych zastosowań.

 • Parametryzacja

  Istnieje możliwość łatwego i szybkiego kreowania i parametryzacji pakietu Doxis4 iECM w sposób obejmujący rozwiązania klienckie (Windows/internet) z wykorzystaniem jednego klienta do administracji specjalistycznej bez konieczności wykonywania prac programistycznych.

 • Brak redundancji

  Podstawowe i specjalistyczne usługi pakietu Doxis4 iECM gromadzą kompleksowe dane i funkcje w taki sposób, że występują one tylko raz w obrębie jednej aplikacji. Pokrywanie się funkcji należy do przeszłości.

 • Skalowalność

  Podczas powiększania pakietu Doxis4 iECM sprawność przejawia się w formie maksymalnej skalowalności. Dzięki Doxis4 przedsiębiorstwa mogą w elastyczny sposób dostosowywać swoje moce wytwórcze (użytkownicy, zasoby itd.) do zapotrzebowania.

 • Rozdzielenie systemu

  W przeciwieństwie do rozproszonych aplikacji ECM różnych producentów oraz systemów, w których występują pokrywające się funkcje i liczne interfejsy, Doxis4 oferuje swoim użytkownikom wszystkie usługi zintegrowane w jedną platformę systemową – bez problemów związanych z interfejsami.

 • Możliwość ponownego wykorzystania

  Istnieje możliwość ponownego wykorzystania usług w różnych obszarach zastosowań. Zamknięcie funkcji w ramach niezależnych od siebie usług zapewnia przejrzystość skutków zmian.

W harmonii z procesami biznesowymi

Pakiet Doxis4 iECM bazuje na nowoczesnej i zorientowanej na usługi architekturze (SOA). Elastyczna architektura aplikacji rozmieszcza wszystkie funkcje w usługach, na podstawie których projektowane są dające się łatwo zmienić aplikacje ECM. Wspólne usługi bazowe odpowiedzialne za autoryzację, bezpieczeństwo, wydarzenia, dziennik inspekcji oraz zarządzanie metadanymi stanowią podstawę, która umożliwia tworzenie wysokiej jakości usług ECM służących do zarządzania dokumentami, procesami i aktami na wspólnej i uniwersalnej platformie. Wspólna platforma oraz elastyczne połączenie usług umożliwia przy tym sukcesywną rozbudowę aplikacji. Przykładowo dzięki usłudze Doxis4 Records & Relationship możliwe jest łatwe powiązanie dokumentów usługi Doxis4 Archive z aktami.

Więcej na temat Doxis4 SOA architektury

Pakiet Doxis4 iECM

 • platforma zorientowana na usługi
 • strukturalne oddzielenie treści i metadanych
 • obsługa Unicode
 • komunikacja SOAP WebService
 • technologia bazowa JEE
 • niezależność od systemu operacyjnego i bazy danych
Funkcjonalność +Content wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników
Klient pakietu Doxis4 iECM przeznaczony do projektowania - Doxis4 cubeDesigner
Fact Sheet

Klient pakietu Doxis4 iECM przeznaczony do projektowania - Doxis4 cubeDesigner

Fact Sheet »
Możliwości integracji pakietu Doxis4 iECM - Integracja Doxis4
Fact Sheet

Możliwości integracji pakietu Doxis4 iECM - Integracja Doxis4

Fact Sheet »
Klient dla urządzeń mobilnych - Doxis4 mobileCube
Fact Sheet

Klient dla urządzeń mobilnych - Doxis4 mobileCube

Fact Sheet »
Konwersja formatów na serwerze - Doxis4 Rendition Server
Fact Sheet

Konwersja formatów na serwerze - Doxis4 Rendition Server

Fact Sheet »
Rozwiązania Compliance Storage: bezpieczne i sprawdzone! - Doxis4 safeLock
Fact Sheet

Rozwiązania Compliance Storage: bezpieczne i sprawdzone! - Doxis4 safeLock

Fact Sheet »
Cyfrowa organizacja i automatyzacja pracy biura - Doxis4 SmartOffice Plus
Fact Sheet

Cyfrowa organizacja i automatyzacja pracy biura - Doxis4 SmartOffice Plus

Fact Sheet »
Klient internetowy pakietu Doxis4 iECM - Doxis4 webCube
Fact Sheet

Klient internetowy pakietu Doxis4 iECM - Doxis4 webCube

Fact Sheet »
Klient pakietu Doxis4 iECM dla systemu Windows - Doxis4 winCube
Fact Sheet

Klient pakietu Doxis4 iECM dla systemu Windows - Doxis4 winCube

Fact Sheet »