www.sergroup.com/de/ www.sergroup.com/en/ www.sergroup.com/fr/ www.sergroup.com/ru/ www.sergroup.com/pl/ www.sergroup.com/es/ www.sergroup.com/pt/

Architektura Doxis4 – w zgodzie
z procesami biznesowymi

Nowoczesna struktura Doxis4

Statyczne IT nie ma już żadnych perspektyw. Architektura zorientowana na usługi (SOA) zapoczątkowała pełną zmianę paradygmatu w dziedzinie IT, ponieważ na pierwszym planie nie są już aplikacje, ale procesy biznesowe. Niemal w czasie rzeczywistym podejmowane są decyzje dotyczące tego, jakie usługi mają się ze sobą komunikować w razie potrzeby. Interakcja w obrębie SOA zachodzi w pełni automatycznie. Impuls procesowi może dać użytkownik lub zdarzenie, ale przetwarzanie odbywa się już niezależnie i automatycznie. Przykładami zastosowania procesu sterowanego przez SOA jest automatyczne zatwierdzanie faktury: jeżeli stan przyjęcia towaru oraz faktura są zgodne z zamówieniem i nie wystąpiły reklamacje, płatność może odbyć się w pełni automatycznie.

Pakiet Doxis4 iECM bazuje na nowoczesnej architekturze zorientowanej na usługi (SOA). Elastyczna architektura aplikacji rozmieszcza wszystkie funkcje w usługach, na podstawie których projektowane są elastyczne aplikacje ECM. Wspólne usługi bazowe odpowiedzialne za autoryzację, bezpieczeństwo, wydarzenia, dziennik inspekcji oraz zarządzanie metadanymi stanowią podstawę, która umożliwia tworzenie wysokiej jakości usług ECM służących do zarządzania dokumentami, procesami i aktami na wspólnej i uniwersalnej platformie. Wspólna platforma oraz elastyczne połączenie usług umożliwia przy tym sukcesywną rozbudowę aplikacji. Przykładowo dzięki usłudze Doxis4 Records & Relationship możliwe jest łatwe powiązanie dokumentów usługi Doxis4 Archive z aktami.

Pakiet Doxis4 iECM

  • platforma zorientowana na usługi
  • strukturalna separacja treści i metadanych
  • obsługa Unicode
  • komunikacja SOAP WebService
  • technologia bazowa JEE
  • niezależność od systemu operacyjnego i bazy danych

Bazując na nowoczesnej architekturze trójpoziomowej (three tier architecture), pakiet Doxis4 iECM dzieli się na:

  • poziom prezentacyjny (client tier)
  • poziom logiczny (application-server tier)
  • poziom magazynowania danych (data- and storage server tier)

Poszczególne poziomy są od siebie całkowicie odseparowane. Dzięki temu zmniejsza się złożoność zależności w obrębie systemu.

Doxis4 Content Service Bus

Doxis4 Content Service Bus, w skrócie CSB, przejmuje koordynację („orkiestrację”) zastosowanymi usługami Doxis4. Dzięki temu na bazie jednej instalacji można korzystać z różnych aplikacji ECM, bez ryzyka ich kolizji. Poprzez realizację funkcji serwera metadanych Doxis4 CSB zarządza wskaźnikami wszelkiego rodzaju pochodzącymi od obiektów informacyjnych w obrębie pakietu Doxis4 iECM, jak np. dokumentami, aktami i operacjami, udostępniając im w równym stopniu różne typy usług bazowych i specjalistycznych. W ten sposób logika informacyjna w obrębie pakietu Doxis4 iECM jest tworzona tylko raz i zarządzana centralnie.

Doxis4 CSB i Doxis4 Storage są aplikacjami napisanymi w języku Java i dlatego można ich używać w znacznym stopniu niezależnie od platformy. Aplikacje klienckie mają dostęp do serwera za pośrednictwem zróżnicowanych technologicznie interfejsów: Aplikacje systemu Windows korzystają z interfejsu COM, aplikacje internetowe i inne klienty niezależne od platformy wykorzystują interfejs Java. Wszystkie aplikacje mogą korzystać z interfejsu WebService.

Usługi bazowe

Usługi bazowe lub techniczne są niezbędne dla użytkowania Doxis4 i dlatego stanowią część każdej instalacji Doxis4. 

Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne, zwane też usługami ECM, bezpośrednio przetwarzają i zarządzają metadanymi oraz treściami. W zależności od rozwiązania, stosowane są różnego typu usługi.

Poszukiwanie bez straty czasu

Strukturalne odseparowanie metadanych i treści niesie ze sobą wielorakie korzyści, które użytkownik dostrzega m.in. w błyskawicznym wyświetlaniu list wyników podczas przeszukiwania dużych zasobów danych. 

Test
Preview Lupe
Screen
Test
Preview Lupe
Screen

Jednolita podstawa dla wszystkich wymogów przedsiębiorstwa

Możliwe jest dowolne łączenie i powiązanie dokumentów, akt i operacji. Taka dowolność kombinacji umożliwia całościowe podejście do aspektów w oparciu o jednolitą architekturę z uwzględnieniem indywidualnych wymagań stawianych przez różne obszary i zadania.

Kompleksowe zastosowania bez programowania

W jednolitym dla pakietu Doxis4 kliencie do administracji specjalistycznej Doxis4 cubeDesigner odzwierciedlana jest logika biznesowa – w separacji od technicznych warunków ramowych. W ten sposób eksperci mogą samodzielnie tworzyć i zarządzać na przykład regułami dostępu do informacji, procesów zatwierdzania, ponownego składania dokumentów i okresów retencji, podczas gdy dział IT otrzymuje specjalną konsolę administracyjną służącą do administracji pakietem Doxis4 iECM. W ten sposób można błyskawicznie dostosować logikę biznesową do zmiennych wymogów. Również tu ponownie widoczna jest elastyczność Doxis4 iECM. 

Test
Preview Lupe
Screen